نقشه شهر تبريز درسال 1297 ه- قمری برابر با 1257 ه- شمسی

 

 

برگشت به ليست