نقشه شهر تبريز در سال 940 ه- قمری برابر با900 ه- شمسی

                                                         اين طرح توسط يک سياح ترک بصورت مينياتور نقاشی شده است

     و امروز در موزه تو پ قاپو سرای استانبول نگهداری میشود.

 

 

 

برگشت به ليست