برگرفته از: گتاب تاريخ تبريز از پروفسور مينورسکی

ترجمه :عبدالعلی کارنک

 

 

 

برگشت به ليست