مشايخی ، احمد

 

مشايخی ، احمد : ملقب به مستشارالسلطنه فرزند حاج ميرزا عبدالکريم در 1260 در تبريز تولد يافت. بعد از انجام تحصيلات مقدماتی وارد وزارت کشور شد و مراحلی از خدمت را در آنجا گذرانيد. بعد از استبداد صغير موقعی که شکرالله خان قوام الدوله والی اصفهان شد او را به رياست کابينه خود گمارد و در همين سمت مورد سوء قصد واقع شد. مشايخی پس از مدتی فرماندار شد. در بروجرد مدتی طولانی حکومت داشت و مورد توجه مردم قرار گرفت. در دوره چهارم از همانجا به وکالت رسيد و در مجلس با مدرس نزديک شد، ولی همان باعث گرديد در دوره بعد به وکالت نرسد. در عوض سردار سپه به او حکم رياست بلديه تبريز را داد. بعد از آن د رچند شهر از جمله زنجان و کاشان و قزوين فرماندار بود و بعدا در تهران مقام مديرکلی گرفت. وفات او در 1348ش در تهران اتفاق افتاد. وی مردی بود با جثه کوچک و لاغر و پرحرف و پرمدعا. وی در جوانی با دختر معتمدالوزراء(اعلم) ازدواج کرد.

نقل از:

دکتر باقر عاقلی

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران

چاپ اول سال 1380  جلد سوم ص.  1436

نشر گفتار باهمکاری نشر علم

 


برگشت به ليست