اعضای انجمن شهر تبريز در سالهای 1351 – 1357

 

 

 

 

برگزيدگان اتخابات شورای اخير شهر تبريز