صنايع دولتی در تبريز

 

 

*  پالايشگاه  تبريز

*  پتروشيمی  تبريز

* کارخانه ماشين سازی تبريز

* کارخانه تراکتورسازی تبريز

* کارخانجات سيمان صوفيان

* ايدم

*  بلبرينک سازی

*  موتوژن

*  ليفتراک سازی