پالايشگاه تبريز در يك نگاه

 

 

پالايشگاه تبريز در زمينی به مساحت دو كيلومتر مربع در كيلومتر 15 جاده تبريز- مراغه ساخته شده است. مراحل طراحی، ساختمان و نصب اين پالايشگاه در سال 1353 آغاز شد. بعد از خاتمه كارهای اجرائی، علميات راه اندازی آن در سال 1356 شروع شد و در اواسط سال 1357 كليه واحدهای عملياتی آن به بهره برداری كامل رسيد. گرچه ظرفيت طراحی اسمی اوليه اين پالايشگاه 80000 بشكه در روز بود، اما با اجرای طرحهای ازدياد ظرفيت، هم اينك اين رقم به 112000 بشكه در روز افزايش يافته است.

محصولات توليدی اين پالايشگاه در آزمايشگاه مركزی اين مجتمع پالايشي، براساس استانداردهای بين المللی مورد آزمايش و كنترل قرار می گيرد. بعد از حصول اطمينان از مطابقت مشخصات محصولات با مشخصات تعيين شده شركت ملی پالايش و پخش فرآورده های نفتی ايران، مجوز لازم برای ارائه محصولات به مبادی توزيع صادر می شود.

نفت خام ورودی به پالايشگاه ازميادين نفتی اهواز- آسماری و از طريق تأسيسات ری تأمين می شود. در حال حاضر انتقال نفت خام از تأسسات ری به پالايشگاه تبريز توسط يك خط لوله 16 اينچی انجام می پذيرد.

طراحی تفصيلي، ساخت و نصب دستگاهها توسط شركت ايتاليائی SNAM PROGECTTIS  و با همكاری عده كثيری از تكنيسن ها و كارگران ماهر ايرانی انجام پذيرفته است. 

طی هشت سال جنگ ايران-عراق پالايشگاه تبريز به علت اهميت موقعيت نظامی و سياسي، همچنين نزديك بودن به مرز و در نتيجه قابل دسترس بودن بيشتر هواپيماهای عراقي، مكرراً مورد تهديد حملات هوائی قرار گرفته ، خصوصاً در سالهای آخر جنگ كمتر روز و شبی اتفاق می افتاد كه چندين نوبت آژير حمله هوائی در پالايشگاه به صدا در نيايد و طی اين مدت، 13 بار با شديدترين وجه بمباران گرديد.

كاركنان پالايشگاه پس از هر حمله هوائی به بازسازی دستگاههای آسيب ديده پرداخته تا فعاليت مستمر پالايشگاه را تحقق بخشند.

در توسعه فعاليت پالايشگاه در كليه زمينه ها، كاركنان پالايشگاه تبريز با بهره گيری از توان علمی و كارائی خود موفق شدند ظرفيت پالايشگاه را در سه مرحله از 80000 بشكه در روز قبل از جنگ به 112000 بشكه در روز در حال حاضر برسانند.

پالايشگاه تبريز علاوه بر آن در بازسازی های پالايشگاه آبادان و پتروشيمی بندرامام و ساير پالايشگاه ها نقش ارزنده و عمده ای ايفا نموده و در احداث واحدهای جديد به مانند پتروشيمی تبريز و اروميه فعالانه مشاركت و نسبت به احداث خط لوله گرم پالايشگاه به نيروگاه تبريز اقدام نموده است.

======================================

نظام های مديريتی مستقر در شركت پالايش نفت تبريز

نظامهای مديريتی مستقر در شركت پالايش نفت تبريز با عنايت به نوع فعاليت اين شركت و رسالتی كه در قبال حفظ و بهبود منابع انســــانی و سرمايه ملی دارد و با  توجه به اينكه در صنايع نفتی ، بدون رعايت دقيق ضوابط و قوانين ايمنی و بهداشت شغلی نمی توان بدون بروز حوادث فعاليت ها را ادامه داد، لذا مديريت شركت با همياری و همدلی كاركنان و همسو با سياست های اعلام شده شركت مادر اقدام به استقرار سيستم مديريت ايمنی و بهداشت شغلی نمود و بالاخره پس از حدود 9 ماه تلاش بی وقفه موفق به ارتقاء سيستم مديريت كيفيت بهISO 9001 (2000) و استقرار سيستم OHSAS 18001( 1999)  و تلفيق و يكپارچه سازی سه سيستم فوق الذكـــــــــــــــــر در قالب  IMS (Integrated Management System)در تاريخ 12/9/80 گرديده و گواهينامه مربوطه را از شركت    DNVنروژ اخذ نمود .

در حال حاضر استقرار نظام ساماندهی محيط كار 5S در تعدادی از واحدهای شركت انجام شده و در ساير واحدها نيز مقدمات آن شروع گرديده است .

اين شركت در راستای ارتقاء‌فرهنگ سازمانی ، نظام مشاركت مبنی بر نظام پيشنهادگيری را ازتاريخ 7/2/79 مستقر نموده و در جهت بهبود مستمر فعاليت های خود استقرار سيستم مديريت كيفيت جامع (TQM) را در برنامه  دارد.

 ادامه مطب