اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز

 

تاریخچه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز درگذر زمان از ‫1289 الی امروز

 

تا اواخر دوره قاجاریه از تشکیلات رسمی اتاق بازرگانی در کشور ما خبری درج نشده بلکه یک عده از متمکنین و مشاهیر عالم تجارت و وارد به امور داد و ستد بصورت پیش کسوت وریش سفید با داشتن عناوین ملک التجار معتمدالتجار معین التجار امین التجار و بالاخره رئیس التجار مقررات بازرگانی را بوسیله خودشان وضع و اجرا میکردند و مشکلات وگرفتاریهای تجار را نیز خود بشکل کدخدامنشی حل و فصل مینمودند این وضع تا سال‫1300شمسی ادامه داشت تا در سال مذکور عده ای از تجار به فکر افتادند برای خودسازمانی بنام دارالتجاره داشته باشند که در آن به گرد هم نشسته و مشغول بررسیهای لازم روی مشکلات داد و ستد و در نتیجه معاضد فکری هم باشند مقرراتی بین خود وضع ودر همین سازمان به مرحله اجرا در آوردند پس از آنکه روی این مسائل چند سال تفکرمینمایند و مطالعات لازم انجام میدهند بالاخره در سال ‫1303 شمسی برای اولین بار تجارمعروف زمان روی ضرورت و تصمیمات متخذه دور هم گرد آمده و برای تشکیلات مورد نظرپی ریزیهای ممکنه صورت میدهند و برای اولین بار در تبریز بصورت غیر دورهای و غیر منظم امور تجارت جاریه آن زمان تبریز را که با توجه به ارتباطات شاهراهی و اهمیت سوق الجیشی و وجود همسایگان همجوار که تبریز آن زمان را بصورت قطب تجاری در آورده بود و هنوزجاده ابریشم معروف آن زمان با اهمیت بسزای خود زبانزد عام و خاص بوده و از نزدیک مورد توجه فوق العاده قرار گرفته و مشکلات مربوط به امور تجارت بشکل کدخدا منشی حل وفصل میگردد.‏ متعاقبا‫"یک عده از تجار معروف تبریز با وصل هزینه اتاق از تجار علاقمندعهده دار سازماندهی امور تجاری تجار در اتاق میشوند و این نکته به وضوح روشن میسازدقبل از تاریخ تشکیل اتاق تهران که ‫1305 میباشد مسئله پیاده نمودن تاسیس اتاق تبریزقویا‫" در افکار امور تجارمتبلور بودهو کارهایی نیز بوسیله تجارجسته وگیخته روی حل و فصل امور تجاری اعمال میشده .‏تا بالاخره در مهرماه ‫1309 مراتب به مجلس شورای ملی برده میشود و به تصویب مجلس باتاسیس رسمی ‫36 اتاق در شهرهای بزرگ کشور تصویب میگرددکه تبریز باآن همه معروفیت تجاری نیز یکی از آن شهرهای عمده بشمار میآید و بدین ترتیب رسمیت اتاق تجارت در سال ‫1309 رسما‫" مسجل میشود و اعتبار مدت عضویت آن نیز بشکل دورهای وسه سال تعیین میشود و اعضای آن از ‫9 تا ‫15 نفر نسبت به توسعه امور تعیین میگردد.‏این وضع تا ‫1319 به همین شکل ادامه مییابد تا در ‫1320 متاسفانه با وقوع حادثه شوم سوم شهریور و تسری جنگ بین الملل دوم بصورت ناخواسته به کشور ما این وضع را نیز متوقف و بحالت فترت در میآورد که وضع تا ‫1321 ادامه مییابد.‏ و در همین سال مجددا‫" فعالیت آغاز و اتخابات این مسئله انجام میشود و مجددا‫" منتخبین به مدت دورهای و هر دوره دو سالشروع به فعالیت تجاری مینمایند و تا ‫1322 ادامه مییابد.‏برای اینکه ذکری از زحمات و فداکاریهای اعضا محترم این ادوار و علاقمندیهای آنان به امورتجارت بعمل آید و لاجرم یادی از آنان که به رحمت ایزدی پیوسته و هم اکنون در میان مانیستند مورد مغفرت و آمرزش روحی ما قرار گیرند و لااقل با قرائت حمد و سورهای از آنان یاد شود بشرح زیر اسامی آنان که عهده دار مسئولیت تجاری زمان خود بوده اند آوردهمیشود و در نظر چنین مطرح است که هر شماره به شخصیتهای تلاشگر هر دوره بتدریج تاامروز اشاراتی بعمل آید.‏ اینک ادوار سپری شده و تجار محترمی که.‏

 

‫1- در زمان نامنظم و غیر دورهای از ‫1307 الی ‫1309 بشرح زیر مشغول خدمت بوده اند.

- آقای حاج محمد جعفر اصفهانی        با سمت ریاست

- آقای میرزا حسن خسروشاهی        با سمت نیابت ریاست

- آقای کاظم وهاب زاده                     با سمت تحویل داری

- آقای میرزا جعفر اصفهانی               با سمت منشی

مشغول عهده داری امور تجاری و حل مشکلات تجار این زمان بوده اند.‏‫

2

- از ‫1310 تا اول ‫1313

مرحوم حاج میرزا علی اکبر صدقیانی                  با سمت ریاست

آقای محمد علی بادامچی با سمت ن                یابت ریاست

آقای میرزا حسن خسروشاهی                        با سمت منشی

 

‫3- اعضا محترم هیئت رئیسه وقت اتاق تجارت تبریز که بشکل دوره ‫3 ساله از ‫1313 لغایت ‫1315 مشغول فعالیت در اتاق بودهاند.‏‫

 

   1- آقای میرزا حسن خسروشاه               رئیس

‫2- آقای احد وهاب زاده                           نائب رئیس

‫3- آقای فتح اله زاده                              خزانه دار

‫4- آقای جعفراصفهانی                            منشی

 

دوره بعد از ‫1316 الی ‫1319 بشکل ‫4 سال .‏اعضا محترم هیئت رئیسه آن زمان اتاق .‏

‫1- آقای احد وهاب زاده                            رئیس

‫2- آقای علی اکبر بافتهای                        نائب رئیس

‫3- آقای محمد باقر کلکته چی                   خزانه دار

‫4- آقای اسداله ممقانیان                         منشی

 

دوره بعد از ‫1320 الی ‫1323 بشکل ‫4 ساله و مواجه با فترت ناشیه ازجنگ.‏ ‫  

1

   - آقای حاج علی اکبر صدقیانی             رئیس

‫2- آقای محمد نخجوانی                             نائب رئیس

‫3- آقای محمد باقر کلکته چی                     خزانه دار

‫4- آقای حسن حریری                               منشی

 

اعضا محترم هیئت رئیسه اتاق تجارت تبریز در دوره از ‫1323 الی‫1325

1- آقای علی اکبر صدقیانی                             رئیس

‫2- آقای علی اکبر بافتهاین                                     ائب رئیس

‫3- آقای حسن حریری                                  منشی

‫4- آقای محمد باقر کلکته چی                       خزانه دار

 

از دوره ‫26 الی ‫28

‫1- آقای علی اکبر صدقیانی                          رئیس

‫2- آقای علی اکبر بافتهای                                     نائب رئیس

‫3- آقای حسن حریری                                  منشی

4- آقای محمد باقر کلکته چی                          خزانه دار

 

از دوره ‫1329 الی ‫1331

‫1- آقای علی اکبر صدقیان                                     رئیس

‫2- آقای محمد باقر کلکته چی                       نائب رئیس

‫3- آقای نخجوانی                                        خزانه دار

‫4- آقای حسن حریری                                  منشی

 

از دوره ‫1332 لغایت ‫1335

‫1- آقای علی اکبر صدقیانی                          رئیس اتاق

‫2- آقای نخجوانی                                        نائب رئیس اول

‫3- آقای حسن حریرین                                 ائب رئیس دوم

‫4- آقای محمد باقر کاظمی                           خزانه دار

‫5- آقای حسن زاده چابچیان                          منشی

از دوره ‫1336 لغایت ‫1339

‫1- آقای حاج محمد تقی بیت اله                    رئیس اتاق

‫2- آقای علی اکبر صدقیانی                          نائب رئیس اول

‫3- آقای رحیم زاده خوئی                              نائب رئیس دوم

‫4- آقای محمد باقر کاظمیخزانه دار

‫5- آقای حاج محمد نخجوانیمنشی

 

در اتاق بازرگانی و در خدمت اقتصاد و تجارت و صنعت و معادن مشغول فعالیت بودهاند.‏از دوره ‫1340 تا ‫1344

‫1- آقای علی اکبر صدقیانی                          رئیس

‫2- آقای حاج حسن عبداله زاده فهیم              نائب رئیس

‫3- آقای بالاآقا اردبیلی                                 خزانه دار

‫4- آقای ممقانیان                                        منشی

 

از دوره ‫1345 الی ‫1348

 

‫1- آقای صدقیانی                                       رئیس

‫2- آقای فهیمی                                          نائب رئیس

‫3- آقای بصیری                                           خزانه دار

‫4- آقای اردبیلی                                         منشی

از دوره ‫1349 الی ‫1350

‫1- آقای حاج علی اکبر صدقیانی                    رئیس

‫2- ملجا بصیری                                           خزانه دار

 

از دوره ‫1350 الی ‫1354

هیئت رئیسه اتاق که زحمات این دوره بدوش آنان بوده بشرح زیر میباشد یاد همه اینعزیزان همیشه گرامیباد.‏‫

 

1- آقای حاج مرتضی رحیم زاده خوئی                ریاست

2- آقای حاج غلام حسین صدقیانی                             نیابت اول

                ‫3- مرحوم حاج بالا آقا اردبیلی

                   4- آقای حاج علی اصغر ملجا بصیری                  خزانه دار

               ‫5- آقای خامنه یان                                           دبیر اتاق

 

از سال ‫1355 الی ‫1359

هیئت رئیسه اتاق در این دوره مرکب از اعضا زیر بودند.‏‫

1

- آقای حاج مرتضی رحیم زاده خوئی                            رئیس اتاق

‫2- حاج غلامحسین صدقیانی                        نائب رئیس اول

‫3- آقای حاج حسن عبداله زاده فهیمی           نائب رئیس دوم

‫4- آقای محمد جعفر آذر نوا                           خزانه دار

‫5- آقای مجید خامنه یان                               دبیر اتاق

 

از سال ‫1359 الی ‫1362

‫1- مرحوم مبرور زنده یاد حاج سید احمد میلانی     ریاست اتاق

‫2- آقای حاج خلیل خویلو                                   نائب رئیس اول

‫3- آقای سید یحیی صدرالدینی                          نائب رئیس دوم آقای پور فرشچی زاد در ‫62

‫4- آقای سید محسن اسکوئی                         خزانه دار آقای محمود محمودی بختوری در ‫60

‫5- آقای علی اکبر صدرالدینی                            منشی

 

از سال ‫1363 الی ‫1366

 

منتخبین دوره قبل طبق سابقه موجود با قبول مسئولیت در این دوره نیز کماکان بشرح زیراعلام آمادگی ارائه خدمات

‫1- مرحوم جناب آقای حاج سید احمد میلانی             ریاست اتاق

‫2- حاج خلیل خویلونائب رئیس اول

‫3- آقای حاج علی اصغر پور فرشچی زا                     دنائب رئیس دوم

‫4- آقای سید محمود محمودی بختوری                      خزانه دار

‫5- آقای علی اکبر صدرالدینی                                 منشی

 

طبق روال امر در هر شماره از مجموعه خبری به قسمتی از تاریخچه اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن استان در گذر زمان اشاره شده اینک قسمت دیگری از این تاریخچه که در مجموعه nخبری مربوط به بهمن ماه ‫76 تقدیم حضور خوانندگان محترم میگردد.‏از ‫1367 لغایت ‫70

‫1- مرحوم مسرور خلدآشیان حاج سید احمد میلان     یریاست اتاق

‫2- آقای حاج خلیل خویلو                                       نایب رئیس اول

‫3- آقای پور فرشچی زاد                                        نائب رئیس دوم

‫4- آقای محمودی بختوری                                       خزانه دار

‫5- آقای سید محسن اسکوئی                                منشی

 

از سال ‫71 تا سال ‫74

 

‫1- آقای حاج خلیل خویلو                                       ریاست اتاق

‫2- آقای حاج رحیم جامبر صادقیان                                     نائب رئیس اول

‫3- آقای مهندس محمد حسین علافی                      نائب رئیس دوم

‫4- آقای حاج حسن حسین نژاد عبد                         یخزانه دار

‫5- آقای مهندس پرویز کلینی                                  دبیر

 

اتاق بازرگانی وظیفه خود میداند از کلیه زحمتکشان اتاق به راسم و رسم و در هر رده و قشر که قبول مسئولیت فرموده و بشکل خستگی ناپذیر اعمال مساعی نموده و مینماید ابرازسپاسگزاری مینماید و یاد آنهائیکه دیگر در صحنه اتاق نیستند همواره گرامی میدارد.‏قسمت آخر تاریخچه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان آذربایجانشرقی در گذر زمان (ازسال ‫1289 لغایت امروز)

 

خواننده محترم مجموعه های خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان تا کنون با مراجعه به مضمون مجموعه های قبلی قطعا‫" از تاریخچه اتاق تا ‫1374 شمسی آگاهی حاصل و بازحمتکشان این خانه تجارت و صنعت و معدن در استان آشنا شده اند اینک قسمت آخر این تاریخچه که از خرداد ‫1374 آغاز میگردد بشرح زیر اداره امور اتاق را تحت مسئولیت دارندو در این رابطه کوشش صمیمانه اعمال میفرمایند.‏ترکیب هیئت رئیسه فعلی اتاق

 

‫1- آقای حاج رحیم جامبر صادقیان          ریاست اتاق

‫2- آقای مهندس هوشنگ فاخر             نائب رئیس اول

‫3- آقای حاج محمد حسن عبد یزدانی    نائب رئیس دوم

‫4- آقای حاج حسن حسین نژاد عبدی     خزانه دار

‫5- آقای مهندس پرویز کلینی                 دبیر

 

میباشند که نامبردگان به اتفاق ده نفر بعنوان هیئت محترم نمایندگان اتاق به شرح زیر باتشکیل جلسات انجام امور اتاق را یاری میدهند.‏

    1- حاج رسول خوئیلر

‫2- آقای دکتر فریدون جعفری

‫3- آقای حاج فیروز فیروزی

‫4- آقای حاج احد هریسچیان

‫5- آقای حاج غلامرضا پور فرشچی زاد

‫6- آقای حاج حسین عطری

‫7- آقای مهندس محسن صدقی نسب

‫8- آقای مهندس پرویز بیوک

‫9- آقای مهندس عباس زارع

‫10- آقای حاج غلامرضا رهبری

 

هیئت رئیسه بر خود وظیفه میداند از زحمات هیئت محترم نمایندگان و کارکنان اتاق صمیمانه ابراز قدردانی نموده و توفیقات روز افزون نامبردگان را از خداوند متعال مسئلت نماید.‏اعضا هیئت رئیسه از ‫1378 بمدت چهار سال

 

آقای حاج رحیم صادقیان                          رئیس

آقای هوشنگ فاخر                                 نائب رئیس فنی و صنعتی و معدنی

آقای حاج رسول خوئیلر                            نائب رئیس دوم

آقای حاج علی اصغر پور فرشچی زاد          خزانه دار

آقای دکتر فریدون جعفری                         دبیر اتاق

 

 

 

برگرفته از سايت اتاق بازرگانی   http://www.iccim.org/

 

 

برگشت به ليست