چگونگی پيدايش نام شهر ما تبريزوجه تسميه تبريز                       رحيم رئيس نيا