تصوير

امکان ارتباط

محل سکونت

عرصه فعاليت

بيوگرافی و آثار

 

ايران

عکاس

سربخشيان   حسن

pakmehr88@hotmail.com
tel:0098 914 415 7400

تبريز

خبر نگار

پاک مهر  پيمان

 

تبريز(ايران)

عکاس

جديدالاسلام  محمدعلی

 

تبريز(ايران)

روزنامه نگار

حامد ايمان  علی

 

فرانسه

عکاس

دقتی    رضا

 

 

 

ايران

عکاس

شهرتی اصل  مجيد

 

 

 

ايران

عکاس و فيلمبردار

صادقی  سعيد

 

تبريز(ايران)

عکاسی

صيامی  خانعلی

 

 

 

تبريز(ايران)

روزنامه نگار

عباسی   علی

 

 

 

تبريز(ايران)

عکاس

قبه زرين  رحمان

 

 

 

امريکا

روزنامه نگار

مولانا تبريزی حميد

 

تبريز

( زندان تبريز )

خبر نگار

هدايت  انصافعلی