تصوير

امکان ارتباط

محل سکونت

عرصه فعاليت

بيوگرافی و آثار

 

 

امريکا

زلزله شناسی

ساختمان

آستانه اصل

 ابولحسن

banisi@mail.uk.ac.ir    

تهران

فرآوري

 مواد معدني

بنيسی   صمد

 

تهران

علوم فنی

پرويز جبه دار مارالانی

 

 

 

ايران

صنعايع

توکلی  تقی

 

 

 

 

حقوق و

علوم سياسی

دانش  تاج زمان

 

 

 

ايران

صنعت برق

ديلفانيان   بهرام

 

تبريز

تکنولوژی پليمر

سروالدين  محمدحسين

 

 

 

هامبورک (آلمان)

جامعه شناسی

عدالتی  صديقه

 

تهران

علوم پزشگی

غفورزاده  نوبر

 

فرانسه

محقق

طباطبائی  جواد

 

 

 

امريکا

عرصه های مختلف علوم

گريگوريان  وارطان

m.a.kaynejad@honar.ac.ir

ايران

محيط زيست

کی نژاد  محمد علی

Vojoudi@vojoudi.com

www.vojoudi.com

ايران

زلزله شناسی

وجودی  مهدی