تصوير

امکان ارتباط

محل سکونت

عرصه فعاليت

بيوگرافی و آثار

 

ايران

مجسمه ساز

امداديان  فاطمه

 

تبريز(ايران)

مجسمه ساز

حسينی   احد

 

 

اطريش

مجسمه ساز

حشمت   بهروز

ruhituna@ruhituna.com

استانبول(ترکيه)

مجسمه ساز

روحی  حسسن

 

ايران

مجسمه ساز

شهابی   شجاالدين