تصوير

امکان ارتباط

محل سکونت

عرصه فعاليت

بيوگرافی وآ ثار

 

ايران

موسيقی

آزاد  داود

0089      9141148983

تبريز(ايران)

موسيقی

اسکندری   عاشق حسن

 

ايران

موسيقی

بابايان  خاچيک

 

ايران

موسيقی

بابايان  زارميک

 

ايران

موسيقی

بابايان  گاگيک

 

ايران

موسيقی

بابايان آشوت

  5560800  (0098411)

     5542108   (0098411)

تبريز(ايران)

موسيقی

بصارتی  علی

 

تبريز(ايران)

موسيقی

دميرچی  حسن

n_sahand@yahoo.com

 

00491794813569

 

برلين(آلمان)

موسيقی

سهند  ناصر

 

تبريز(ايران)

موسيقی

شاطريان   محمود

 

امريکا

موسيقی

ظروفچی  يعقوب

 

کانادا

خواننده پاپ

عقيلی  شادمهر

f.fakhredini@honar.ac.ir

تهران(ايران)

موسيقی

فخرالدينی   فرهاد

 

تهران(ايران)

موسيقی

فخيمی کيا

  غلام حسين

  5560800  (0098411)

      5542108   (0098411)

 

تبريز(ايران)

موسيقی

فرشباف علی

 

تبريز(ايران)

موسيقی

قره باغی  اسفنديار

 

تبريز(ايران)

موسيقی

مهدی پور  چنگيز

 

 

 

ايران

موسيقی

وطن دوست  رشيد

 

ايران

موسيقی

يديقاريانس  زاوين