تصوير

امکان ارتباط

محل سکونت

عرصه فعاليت

بيوگرافی و آثار

 

 

ايران

مترجم-نويسنده

اصفهانيان  داود

 

تبريز(ايران)

شعر

اصغريه  نسرين

 

ايران

مترجم و نويسنده

امين مويد   مجيد

www.baraheni.com

کانادا

نويسنده-شاعر

منتقد ادبی

براهنی  دکتر رضا

 

 

 

تبريز(ايران)

شعر

پديده  محمود

 

تبريز(ايران)

شعر

پناهشاهی  مريم

 

 

 

 

ايران

ادبيات و هنر

پور موسوی  صمد

 

تبريز(ايران)

شعر

ترابی   فريده

 

تبريز(ايران)

شعر

جعفری عزيزه

jamili@infostations.com

کاليفرنيا(امريکا)

شعر و ادبيات

جميلی اسماعيل

fariba_ch@parsimail.com

تبريز(ايران)

شعر

چلبی يانی    فريبا  

 

تبريز(ايران)

شعر و ادبيات

حسين زاده  علی

 

برلين (آلمان)

ادبيات

حسينی    محمدعلی

 

ايران

نويسنده و مترجم

 

ديلمقانی موحد

محمد

 

تهران

مترجم

 ديهيمى خشايار

 

ايران

ادبيات

رضايی قاسمی  عباسعلی

 

ايران

ادبيات

سرکاراتی    بهمن

 

تبريز(ايران)

ادبيات

سيد يقوبی  علی اصغر

 

تبريز(ايران)

شعر

شيدا  يحيی

 

 

تبريز(ايران)

شاعر

شهرک

 

ايران

ادبيات

صادقپور وجدی  محمد

 

تبريز(ايران)

شعر

عظيمی  حکيمه

 

 

ايران

ادبيات

فتحی وجد    رسول

 

 

ادبيات

فرحی شاهگلی  رحيم

 

تهران(ايران)

شعر

فرشباف حبيب

 

ايران

مترجم

فيروزمند  کاظم

 

ايران

ادبيات

محمد پور محمد  ادبيات

 

تبريز(ايران)

ادبيات

محمدزاده صديق حسين

mcirusmadadi@freenet.de

کلن (آلمان)

مسايل قومی

و ملی

مددی تبريزی   سيروس

 

تبريز(ايران)

شعر و  ادبيات

مشروط چی کريم

nmergati@hotmail.com

برلين(آلمان)

شعر

مرقاتی   ناصر

 

تبريز(ايران)

شعر

مهين اصغرنيا  فريده

 

تبريز(ايران)

شعر

نجاراوغلی

(علی عطائيه)

 

ايران

شعر و  ادبيات

نظمی تبريزی

علی

 

ايران

ادبيات

نيساری  سليم