تصوير

                             

امکان ارتباط

محل سکونت

عرصه فعاليت

بيوگرافی و آثار

  تلفن:  09121303734

تهران -تبريز

نماينده از تبريزدرمجلس7

اعلمی  اکبر

 

فرانسه

فعال سياسی

امير خسروی   بابک

 

ايران

رجال دولتی

صنعايع

توکلی مهندس تقی

cehreqanli@yahoo.com


    Tel: 001703 405 78 25

امريکا

فعال سياسی

چهرگانی   محمود

 

کلن (آلمان)

فعال سياسی

حقی   بهروز

Behruz_k@hotmail.com

 

 

کلن (آلمان)

 

فعال سياسی

خليق   بهروز

 

تهران -تبريز

نماينده از تبريزدرمجلس7

جبارزاده اسماعيل

تلفن:    09141158024

تهران -تبريز

نماينده از تبريزدرمجلس7

رحمانی  رضا

 

پاريس(فرانسه)

فعال سياسی

نويسنده

رزمی   ماشاالله

mfpahlavi@hotmail.com

 

www.farahpahlavi.org

امريکا

رجال

ديبا (پهلوی)  فرح

postmaster@ashrafdehgahni.com

فرانسه

فعال سياسی

دهقانی  اشرف

ostandar@ostan-as.gov.ir

تبريز (ايران)

استاندار

سبحان اللهي

محمد علی

تلفن: 09144152092

تهران -تبريز

نماينده از تبريزدرمجلس7

شايق  عشرت

 

هامبورگ(آلمان)

فعال سياسی

شريعتمداری  مهندس حسن

 

 

Raziyes@web.de

 

فعال مسايل زنان

شيبانی   راضيه

(ابراهيم راده)

 

ايران

رجال دولتی

(علوم پزشگی)

شيخ  الاسلامی

 

 

 

تهران

مقام دولتی

صادقی بناب  احمد

ziasadr@hotmail.com

تورنتو(کانادا)

فعال سياسی

صدرالاشرافی ضياالدين

 

تبريز(ايران)

فعال سياسی

صرافی  عليرضا

 

تبريز(ايران)

فعال سياسی

عزيزی  منوچهر

تلفن:    0914130325

تهران -تبريز

نماينده از تبريزدرمجلس7

فرهنگی  محمدحسين

karim339@planet.nt

هلند

فعال سياسی

کريمی  بهزاد

تلفن:  09144227991

تهران -تبريز

نماينده از تبريزدرمجلس7

ميرتاج الدينی

محمدرضا

 

فرانسه

فعال سياسی

نويدی   پرويز