تصوير

امکان ارتباط

محل سکونت

عرصه فعاليت

بيوگرافی وآ ثار

 

تهران(ايران)

فوتبال

باقری  کريم

 

تبريز(ايران)

کشتی گير

(پهلوان)

بنی نصرت  ايوب

 

 

 

تبريز(ايران)

کشتی گير

بنی نصرت  داود

 

 

 

کلن (آلمان)

کشتی

پايدار  محمد علی

 

 

تبريز

کشتی

خليلی خسروشاهی

 علی رضا

 

تهران(ايران)

تيراندازی

حسن پور  نسيم

 

 

 

تهران(ايران)

فوتبال

دين محمدی   يحيی

 

ايران

کشتی

رشتبری   اصغر

 

تهران(ايران)

فوتبال

عرفانيان دانشور علي‌اكبر

 

تبريز(ايران)

تيراندازی

فريمان     ليدا

 

 

 

تبريز(ايران)

دوچرخه سوار

ملکی    حسن

 

 

 

تبريز

کشتی

موتاب  احمد

 

 

 

تبريز

کشتی

موتاب  محمود