دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

پدر ورزش ايران

 

ورزنده   مير مهدی

 

 

مربيان ورزش تبريز

آذرنيا  حسن

اللهياری  علی

برادران بزازي

بياتی  محمد

پايه گذار  نصير

پايه گذار  ناصر

پرهيزکار  بيوک

پورحامد

جديری اشرف

جبار اوجي

خياباني  هاشم

زينالی  يعقوب

شارقی  يعقوب

شهابی دکتر اصغر

شهری پور بيوک

صمدپور صمدی

عباچی زاده  سيروس

عباسقلی زاده  رحيم

عباسی  آلوش

عطائی علی

غفاری علی

فروغی  رضا

فکر آزاد  منوچهر

گلزار  حسام

گوجا  واسيلی

گوراوانچی  حاجی

کاظمی

مجتبوی عبداله

مهابادپور  هدايت

مهرابيان  گارنيک

نمازاوف

نيک مهر  جمشيد

هاشمی  اسماعيل

هاشمی  رسول

وجدان زاده  محمد

 

 

پهلوانان تبريز

اللهيارخان   حاجی

ايپکچی حاج حيدر

پوراسد حاج محمدعلی

حکيم زاده امير

حلاج اوغلی   ابراهيم

جامی فر

رواسانی محمد

سبکی حاج علی

سرابی تبريزی  عباداله

شربيانی ابراهيم

شربيانی کريم

طلسچی مشهدی نقی

فرشفروش  حاج عبدالحسين

فرنودی حسن

قازانچائی   حاج رسول

قاليباف  حاج عبدالحسين

قرانی سيد محمد

قرآنی ميرآقا

کاراژدار  حاج عبدالحسن

کاوشی حاج حسن

کياوری حاج علی اصغر

گوگانی  حاج غلام حسين

مسيوزاده حميد

مهربانی حاج حسن

نجف پور  غلامرضا

نوروزی  محمود

هادی يحيی

 

کشتی گيران تبريزی

 

اسحق نژاد  يوسف

اسيوند زاده  ناصر

اميری   محمد

بايرام جهانی  جبار

برادران فياض

بنی نصرت  ايوب

بنی نصرت  داود

بوداغی  حاجی محمد

پايدا ر محمد علی

پرويزی    علی

پشم فروش   رحيم

پنبه چی  حبيب

تقی پور  کريم

حداد  جواد

حکيم زاده  امير

ختائی  باقر

خشگباريه  يعقوب

خليلی خسروشاهی  عليرضا

دهقان   علی

رهی  ابراهيم

ريحانی  محمد

شهسواری  ايوب

صديق زاده  محمود

عابدين زاد

عطری  ابوالفضل

عمواوغلی  حسين

عليزاده  فيروز

فياض  محمد

قره باغی  احمد

مستجاب الدعوه  سيد رضا

مستمع  داود

موتاب  محمود

نامی   حسين

نجارزاده

نجف پور  غلامرضا

همای سعادت  احمد

فوتباليستهای تبريز

اباذری  يعقوب

اردوبادی ستار

ارغوانی داود

استاداسدی  رسول

اسدزاده

اصلی عزيز

اندرابی جعفر

اوجی جبار

آوندی  جواد

ايلدار

بادامچی حميد

باطومچی   حاجی

باقری کريم

پناهيان علی

پورحامد  علی

تقی زاده برادران

جدي کار  بيوک

جی   بيک

خانلو

خداپرست  حسين

خطيبی

دائی اوغلی حبيب

دادش صيامی امير

دين محمدی   غلامحسين

دين محمدی يحيي

ذوالمجيد يان علی اکبر

رادمردان   ابراهيم

زرگران اصغر

سلمانی سورن

سهرابی   اصغر

سيدعلوی محمد

شاهين حسين

شعبانی  قاسم

شيخ لاری احد

شيشه گر حبيب

شيشه گر   حسين

شيشه گر مجيد

شيشه گر محمود

صادق زاده

صباغ  بيوک

صدقی  جواد

صدقيانی حسين (حسين افندی)

عظيمی   فتاح

فروغی  رضا

قارالو

قاسمی   سعادت

قنادی  علی

گاريچی  سورن

گلزار  حسام

مدد (مشهور قصاب)  رسول

مشگين قلم

مه نمای اقدم رحيم

ناظمی   مجيد

نجات سرهنگ

نجات   مهدی

نجف زاده غلامرضا

نورهاشمی احمد

هشترودی  جليل

همدانی  ستار

هومر

هومن(يتيمي) اکبر

 

 

دو ميدانی

 

صحتی  علی اصغر

بوداغی   ايوب

ذوالنونی  حمداله

رحمانی  عبدالرحمن

عباچی

فرش فروش  يعقوب

فکر آزاد   منوچهر

ليل آبادی  محمد علي

منظوری  محمود

واليبال

 

آذرنور

اشرفي

اصغر بهرامي

پولادي

حائری مجيد

رحمانی عبدالرحمن

صحتي  علی اصغر

عدل  محمود

عطائی علي

علميه  جعفر

منصوری  محمود

نثاري

وکيلی  تقی

 

 

وزنه برداران

پادگرنی

تمرز  هنريک

رستگار  احد

رهنوردی  دکتر محمد حسن

منصوری   جلال

 

کوهنوردان

 

ابراهيم   بوغلی

آقابالائی  مسعود

بابائی  اسد(بيکار)

بهرنگی  صمد

پيرمرد  علی

ترابی

حاجی محمدی  پرويز

حراست   حسين

حقی  بهروز

دهقانی  بهروز

طاهری  داور

طلوعی  حميد

عظيم آقا باشماقچی

فراهتی    حمزه

قره چوغلو   فريدون

لطيفی  رسول

نابدل  عليرضا

ورزم  عليرضا

شنا

           

علميه  جعفر

شعار ستار  ايمان

صحتی  علی اصغر

گوراوانچی   حاجی

مسلمی  جعفر

منصوری  محمود

يوسف زاده  توفيق

 

 

 

پرش با نيزه

 

بخت شکوهی  ابراهيم

 

تيراندازی

 

حسن پور  ( خانم) نسيم

فريمان   (خانم) ليدا

 

دوچرخه سواری

 

ملکی

کاظمی  احد

فکرآزاد  منرچهر

 

جودو  و کاراته

 

اسكوئي پشتچي   محسن

اياذی  (خانم) الهه

اياذی سعيد

 

ژيمناستيک

ابراهيم نژاد   علي

نوظهوري   جبيب