زبان مردم آذربايجان( تبريز) به کدام خانواده از زبانها تعلق دارد؟

         -----------------------------------------------

 

*      زبان(آذربايجانی درسير تاريخ)                                رحيم رئيس نيا

 

*      آذری و يا زبان باستان آذربايجان                             احمد کسروی

 

*      نقدی بر كتاب‌ «آذری يا زبان‌ باستان‌ آذربايجان‌»         دکتر جواد هيئت

 

*      خلااصه‌ای از كتاب‌ « رد رساله‌ آذری كسروی‌»         ع‌.ا. غفوري‌نيا

 

*      سابقه زبان دری در آذربايجان                               محمدعلی موحد

 

*      ريشه شناسی زبان آذزبايجانی                               حميد داديزاده

 

*      تاريخ زبان و..(ترکی آذربايجانی )                          دکتر جواد هيئت