زلزله در تبريز

 

 

§         مروری بر وضيعت زلزله...                                 ظهوريان ايزدپناه

 

§         زمين لرزه های تبريز                                         يحيی ذکاء

 

§         صدای پای زلزله در تبریز                                   مهندس  مهدی وجودی

 

§         تصاویری از گسل شمال تبریز و                  1380  دکتر مهدی زارع

 

§         تصاویری از گسل شمال تبریز (فروردین 1383)       مهندس  مهدی وجودی

 

§         ساخت و ساز در حریم گسل شمال تبریز1382         مهندس مهدی وجودی