دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

تصاویری از گسل شمال تبریز و ساخت و ساز در حریم آن 1380

 

 

برگرفته از مقاله "خطر زمین لرزه و ساخت و ساز در حریم گسل شمال تبریز و حریم گسلش گسلهای زمین لرزه­ای ایران" توسط دکتر مهدی زارع در پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سال چهارم، شماره دوم و سوم، تابستان و پاییز80

 

 

 

تمام حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است - Info@Vojoudi.com

برگشت به ليست