دائرةالمعارف شهر تبريز

www.tabrizinfo.com

 

ساخت و ساز در حریم گسل شمال تبریز 1382

 

 

طی بازدید از ساخت و ساز در حریم گسل شمال تبریز گزارشی اجمالی تهیه نمودم. در این بازدید به همراه مهندس مسعود حداد در بیستم بهمن 1382 انجام دادیم بخش شمال شرقی شهر را پوشش دادیم که شامل منطقه باغمیشه و نواحی اطراف آن می شد.

با مقایسه تصاویر تهیه شده از منطقه باغمیشه در فاصله سه سال میتوانید به سرعت پیشرفت شهر بر روی گسل پی ببرید. طی این 3 سال خانه های بسیار زیادی بر روی این گسل خطرناک ساخته شده است.

 

ساخت و ساز در حریم گسل شمال تبریز

 

چه ساخته ایم؟ کجا ساخته ایم؟ دامنه کوههای شمالی تبریز... محل عبور گسل را در سالهای اخیر به اصطلاح عوام آباد کرده ایم!!!

 

گروه اول: گسترش شهرکها به پای کوههای شمالی

پای کوههای شمالی تبریز، درواقع خط عبور گسل شمال تبریز است. در دو تصویر زیر مشاهده میشود که شهر به سمت کوهپایه ها کشیده شده و حتی در کوهها نیز پیشروی نموده است.

خطر زلزله در شهر تبریز         خطر زلزله در شهر تبریز

گروه دوم: خطر زمینلغزش

همانطور که در تصاویر زیر مشاهده میشود خطر زمینلغزش بسیاری از ساختمانهای ساخته شده در این منطقه را تهدید میکند

 

 خطر زمینلغزش در تبریز    خطر زمینلغزش در تبریز    خطر زمینلغزش در تبریز    خطر زمینلغزش در تبریز

 

 

خطر زمینلغزش در تبریز

 

 

گروه سوم : عدم استفاده از ابزارهای باربر جانبی در برخی از سازه ها

 

عدم استفاده از ابزارهای باربر جانبی در برخی از سازه ها

گروه چهارم : ساخت و سازهای عظیم بر روی گسل

تابلوی زیر خبر از ساخت برجهایی در کنار گسل شمال تبریز و همچنین در درون دره ای میدهد که علاوه بر خطر زمینلرزه، خطر سیل را نیز میتواند در بر داشته باشد.

ساخت و سازهای عظیم بر روی گسل

 

تمام حقوق برای سایت Vojoudi.com محفوظ است - Info@Vojoudi.com

برگشت به ليست